Δικηγόρος Αθηνών από το 1994. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διατέλεσε Διευθύντρια Νομικών Θεμάτων Συνδρομητών και Προσωπικών δεδομένων του Ομίλου ΟΤΕ (2001-2017) με εξειδίκευση, μεταξύ άλλων, στην νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και περί απορρήτου επικοινωνιών. Διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία στο χειρισμό και στις διαδικασίες που απαιτούνται για την συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), καθώς ως Διευθύντρια Νομικών Θεμάτων Συνδρομητών και Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου ΟΤΕ, ήταν υπεύθυνη για τη συμμόρφωσή των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ 679/2016 (GDPR). Επιπλέον είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας του ΣΕΒ για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Από τον Ιανουάριο του 2018 διατηρεί εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο με κύρια ενασχόληση τη συμμόρφωση επιχειρήσεων με τον Κανονισμό GDPR.